Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Çözümleri ve Cevapları

Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Çözümleri ve Cevapları

Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Çözümleri ve Cevapları
13.02.2021
128
A+
A-

Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Çözümleri ve Cevapları

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1) Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını neden öğrenmeliyiz? Belirtiniz.

Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayatı, Müslümanlar açısından son derece önemlidir. Çünkü Müslümanlar onun sayesinde hayatın anlamını, varoluş sırrını, nereden geldiklerini, nereye gittiklerini ve dünyadaki vazifelerinin ne olduğunu öğrenirler. Allah Resulünün (s.a.v) hayatı, zihinleri meşgul eden bu soruların cevaplarını doyurucu nitelikte sunmaktadır.

2) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde toplumun inanç durumu ile sosyal ve ekonomik yapısı hakkında genel hatlarıyla bilgi veriniz.

Dini Özellikler

 • İnsanlar putlara tapmaktaydı.
 • İnsanlar putlara kurban kesmekteydi.
 • İnsanlar Hristiyan ve Yahudi olarak yaşamaktaydı.
 • Hıristiyanlık ve Yahudilik tamamen bozulmuştu.

Sosyal özellikler:

 • İnsanlar kabileler halinde yaşamaktaydı.
 • İnsanlar şiir yazarak ve gece eğlencesi yaparak vakit geçirmekteydi.
 • Kadınların toplumda bir değeri yoktu.

Kültürel özellikler:

 • Toplumda kabile yaşlılarına hürmet edilirdi.
 • Zenginler iltimas görürdü.
 • Köle ticareti yapılırdı.
 • Zenginler fakirleri ezerdi.
 • Kız çocukları diri diri gömülürdü.

Ekonomik özellikler:

 • Put ticareti yapılırdı.
 • Tarım yapılırdı.
 • Hayvancılık yapılırdı.
 • Köle ticareti yapılır.
 • Tekstil ticareti yapılırdı.

3) Kâbe hakkında kısaca bilgi veriniz.

Kabe, ilk önce Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır. Yeryüzünde yapılmış olan ilk mescit ve ilk mabeddir.

Kabe, Mekke şehrinde Mescid’i Haramın ortasında bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 13 metre yüksekliğinde, 12 metre boyunda ve 11 metre genişliğindedir ve taşlardan yapılmıştır. Yeryüzünde yapılmış olan ilk mukaddes mabettir ve birçok adı vardır. Kabe’ye Beytullah ya da Beyt-i Atik de denmektedir.

4) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) annesi, sütannesi ve dedesiyle geçirdiği yıllar hakkında bilgi veriniz.

Peygamber Efendimiz 4 yaşına kadar süt annesinin yanında kalmıştır. Sonrasında Süt annesi onu annesine götürmüştür. 6 yaşına geldiğinde ise annesi vefat etmiştir. Sonrasında ise Dedesi Abdulmuttalip’in yanında kalmıştır. Dedesi vefat ettiğinde de Amcasının yanında kalmaya başlamıştır.

5) Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), amcası Ebu Talip’in yanında ne kadar kalmış ve bu süreçte neler yaşamıştır? Kısaca anlatınız.

8 yaşından 25 yaşına kadar amcası ile birlikte yaşamıştır. Amcasının koyunlarını otlatmış ve beraber kervanlara katılıp ticaret yapmıştır.

6) Peygamberimizin (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği ve çocukları hakkında bilgi veriniz.

Peygamber efendimizin Hatice annemizden 6 çocuğu olmuştur. Bunlardan 4’ü kız, 2’si erkektir. Kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, oğulları ise Kasım ve Abdullah’tır. Daha sonraki evliliğinden İbrahim adında bir oğlu daha olmuştur. Peygamber efendimizin tüm çocukları Fatıma hariç ondan önce vefat etmiştir. Sadece Fatıma Peygamberimizden 6 ay sonra vefat etmiştir.

7) Hz. Peygamberin (s.a.v.) İslam tebliğinin Mekke Dönemi’nde neler yaşanmıştır? Kısaca anlatınız.

Önce gizli davet yapmıştır. Daha sonra açık davet etmiş ve bu yüzden çeşitli işkencelere, engellere maruz kalmıştır. Mekke halkı taşlamışlar, kendi amcası yollarına engeller koyarak kötü davranışlar sergilemişlerdir.

8) Veda Hutbesi nedir? Bu hutbenin içeriği hakkında kısaca bilgi veriniz.

Veda hutbesi, Hz. Peygamberin hicri takvime göre 10. yılda yaptığı son hutbedirHz. Peygamber son olarak yerine getirdiği veda hutbesinde bu hutbenin son hutbe olduğunu ve bir daha hac edemeyeceğini bildirmiştir. 

 1. İnsanların malı, canı ve ırzı mukaddestir, dokunulmazdır.
 2. Kadınların haklarına saygılı olunmalıdır.
 3. Müslümanlar birbiriyle kardeştir.
 4. İnsanlar aynı atadan çoğalmıştır ve üstünlük sadece takva iledir.
 5. Emanetlerin korunmasına çok önem verilmelidir.
 6. Müslümanlar, Kur’an ve sünnetin bildirdiği yoldan ayrılmamalıdır.
 7. Faizcilik yasaklanmıştır.
 8. Kan davaları yasaklanmıştır.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

9) Kâbe’yi yıkmak için Mekke’ye saldıran Yemen valisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebrehe
B) Necaşi
C) Ebu Cehil
D) Bahira

10. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) aile büyükleri arasında yer almaz?

A) Âmine
B) Abülmuttalip
C) Ümmü Gülsüm
D) Ebu Talip

I. Muhammed
II. Ahmet
III. Ali
IV. Mustafa

11. Yukarıdakilerden kaç tanesi, Peygamberimizin (s.a.v.) isimlerindendir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

12. Peygamberimizin (s.a.v.) gençlik yıllarıyla ilgili hangisi söylenemez?

A) Ticaretle uğraşmıştır.
B) Ficar Savaşı’na katılmıştır.
C) İlk vahyi alıp peygamber olmuştur.
D) Hılfu’l-Fudûl cemiyetine katılmıştır.

13. Hz. Hatice (r.a.) ile Ebu Talip’in vefat ettiği seneye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akraba Yılı
B) Ölüm Yı
C) Ebu Talip Yılı
D) Hüzün Yılı

14. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) Medine’ye hicretinden sonra gerçekleşmiştir?

A) Habeşistan hicreti
B) Hz. Hatice’nin (r.a.) vefatı
C) Mescid-i Nebi’nin inşası
D) Kâbe Hakemliği

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla doğru bir şekilde tamamlayınız.

Zemzem – Beytullah – Şirk – Cahiliye – Mevlit – Hira – Veda

✦ Hz. İbrahim (a.s.), oğlu İsmail (a.s.) ve eşi Hz. Hacer’i Mekke’ye bıraktığında Allah (c.c.) tarafından onlara ikram olarak verilen Kâbe’nin yanındaki kaynak suyuna zemzem denir.

✦ Kâbe’ye, Allah’ın evi anlamına gelen Beytullah da denilmektedir.

✦ Şirk, Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmektir. Zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmektir.

✦ İslamiyetten önceki dönembarındırdığı olumsuzluklar ve yaşanan kötülükler sebebiyle Cahiliye Dönemi olarak adlandırılır.

✦ Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğduğu Rebiü’l-evvel ayının on ikinci gününü her yıl Mevlit Kandili olarak kutlarız.

✦ Peygamber Efendimize (s.a.v.) ilk vahiy, 610 yılının Ramazan ayında, Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda gelmiştir.

✦ Peygamberimizin (s.a.v.) yaptığı ilk ve son hacca Veda Haccı denir.

Ç. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 1. (Y) Müslümanların ilk hicreti Medine’ye olmuştur.
 2. (D) Kurumsal anlamda İslam tarihindeki ilk mescit, Kuba Mescidi’dir.
 3. (D) Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye hicret ettiğinde bir süre Halid b. Zeyd el-Ensari’nin (r.a.) evinde kalmıştır.
 4. (Y) Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye, eşi Hz. Hatice (r.a.) ile hicret etmiştir.
 5. (D) Peygamberimiz (s.a.v.), hicreti esnasında Sevr Mağarası’nda üç gün gizlenmiştir.
 6. (Y) Hicret, Hz. Ebu Bekir (r.a.) zamanında takvim başlangıcı kabul edilmiştir.
 7. (D) Mekke’nin Fethi, 630 yılında gerçekleşmiştir.
 8. (D) Peygamberimiz (s.a.v.) 8 Haziran 632 tarihinde vefat etmiştir.
 9. (Y) Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Yahudiler ile Müslümanlar arasında gerçekleşmiştir.

D. Aşağıdaki kavramların anlamlarını karşılarına yazınız.

Hicret, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve diğer Müslümanların, 622’de Mekke’den Medine’ye göç etmelerine verilen isimdir.

Muhacir, Mekke’den Medine’ye göç edenlere verilen isimdir.

Ensar, Arapçada “yardım edenler, yardımcılar” demektir. Sıfat olarak, “herkesi seven, herkese yardım eden” demektir. Hicret sonucu Medine halkına verilen isimdir.

Mescid-i Nebevî veya Peygamber Mescidi, Hicret’ten sonra Medine’de İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) ile arkadaşları tarafından inşa edilen, Muhammed’in kabrinin de içerisinde bulunduğu mescit.

Suffe, İslam’ın ilk sistemli eğitim kurumudur. İlk Medresedir. Suffeliler de hayatlarını Peygamber medresesinden ilim ve irfan tahsil etmeye adamış seçkin kimselerdir. Suffe ehli, İslam’ın yayılmasında ve İslami ilimlerin öğretiminde önemli hizmetler vermiştir.

Ashab-ı suffa, İslam peygamberi Muhammed tarafından Mescid-i Nebevi’nin duvarına bitişik olarak kurulmuş olan ve “suffa” adı verilen gölgelikte yaşayan; genellikle genç, bekar ve yoksul insanlar.

Ravza-i Mutahhara, Medine’deki Mescid-i Nebevî’nin içinde, İslam dini peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mezarından minberine kadar olan özel yerdir. Riyazul Cenne yani Cennet Bahçeleri olarak da bilinir. Ravza bahçe anlamındadır.

Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Çözümleri ve Cevapları

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.